วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 13 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI)

รายวิชา..เว็บช่วยสอน (WEB-BASED INSTRUCTION : WBI)  


      สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็ปช่วยสอน (WEB-BASED INSTRUCTION : WBI) ครั้งที่ 13 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

      อาจารย์ผู้สอนได้นัดนักศึกษาทุกกลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งนำเสนองานที่กลุ่มได้ทำการออกแบบบทเรียนในโปรแกรม exeLearning โดยจะให้แต่ละกลุ่มที่นำเสนอรายละเอียดขั้นตอนหรือกระบวนการของแต่ล่ะกลุ่ม ซึ่งมีกลุ่มต่างๆดังนี้


   กลุ่ม Believe   ได้นำเสนอเนื้อหาเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์


วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 12 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI)

รายวิชา..เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) 

         สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 12 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

        วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางทีม Ability ได้นัดสมาชิกในทีมมาทำโครงงานที่อาจารย์มอบหมายใน e-Learning ในห้องสมุด ซึ่งหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้แต่ละคนศึกษาหัวข้อแล้วนำมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน จากนั้นนำคำตอบมาเขียนในแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ

บรรยากาศการทำงานกลุ่มวันนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 11 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI)

รายวิชา..เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) 

         สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 11 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

         วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์ได้สอนชดในรายวิชา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ห้อง 25-302 เวลา 09.00 น.-14.30 น. โดยเนื้อหาสาระสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
                           1) แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning
                           2) การเขียนรายงานโครงงาน
                           3) การเตรียมการนำเสนอ
                           4) การเตรียมตัวสอบปลายภาค

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 10 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI)

รายวิชา..เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) 

         สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 10 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

        วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น. อาจารย์มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละห้อง เพื่อให้แต่ละทีมดำเนินการเขียนโครงงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
            1) เตรียมศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ตามลิงก์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 6 รายละเอียด Project                
             2) แบบรายงานผลศึกษาโครงงาน ของทีม Ability 

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 9 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI)

รายวิชา..เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) 

         สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 9 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

         จากหัวข้อที่อาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา ทางทีม Ability ก็ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง M-Learning โดยงานวิจัยที่เลือกศึกษา คือ  การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบ M-Learning แล้วจัดทำเป็นวิดีโอนำเสนอลง Youtube และโพสต์วิดีโอใน Google Plus ของรายวิชาเว็บช่วยสอน
         ในการทำงานเป็นทีมหัวหน้าได้มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มทำการศึกษาเนื้อหาเรื่องวิจัยดังกล่าว และแบ่งหัวข้อตามความเหมาะสมให้สมาชิกได้ไปทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอเป็นการบันทึกวีดีโอจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลที่ได้ทำให้สมาชิกแต่ละคนกระตือรือร้น ในการศึกษาทำความเข้าใจจากหัวข้อที่ได้รับ แต่ก็มีข้อเสียคือ แต่ละคนที่นำเสนอ ส่วนใหญ่จะนำเสนอด้วยการอ่าน ซึ่งทางทีม Ability จะนำไปแก้ไขต่อไป
         กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการออกแบบและนำเสนอสาระการเรียนรู้ด้วยคลิป มีประโยชน์ในการนำไปประกอบวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับรายวิชา รวมไปถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ซึ่งสามารถเป็นผลงานของครูผู้สอน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 8 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI)

รายวิชา..เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) 

         สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 7 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
- แนะนำบล็อกอาจารย์ เพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติม และตรวจสอบลิ้งค์ของบล็อกตัวเอง


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 7 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI)

รายวิชา..เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) 
 

         สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 7 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


·         แนะนำ HTML ด้วยการสาธิตการใช้งาน
·         การประยุกต์ใช้ HTML ในบล็อก
·         ดาวน์โหลดโปรแกรม exelearning 
·         สาธิตการใช้งานโปรแกรม exelearning
·         มอบหมายงาน
1.         ค้นคว้าข้อมูลตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมายตามหัวข้อโปรเจคที่ได้เลือกไว้ โดยกลุ่ม Ability ได้หัวข้อ M-Learning จัดทำวิดีโอพรีเซนท์ส่งอาจารย์

2.         จัดเตรียมเนื้อหาที่จะทำในโปรแกรม exelearning ตามโครงงานของทีม

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 6 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI)

รายวิชา..เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI)   
 

        สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 6 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

        วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้

ทีม Believe

        ทีม Believe ได้มีการอธิบายความหมาย และพูดถึงข้อดีข้อเสียของการเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง และยกตัวอย่างการเรียนออนไลน์ผ่าน YRU Learning เป็นต้น

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 5 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI)

รายวิชา..เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) 
 

          สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 5 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้

ทีม Memory
นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 4 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI)

รายวิชา..เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) 
 

         สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 4 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม Ability ได้เข้าไปทำงานในห้องสืบค้น อาคารไอซีที เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม believe ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC โดยหัวหน้าทีมได้มอบหมายในสมาชิกแต่ละคนศึกษาและทำความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับ จากนั้นนำข้อมูลมาใส่ในสไลด์ 


วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 3 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI)

รายวิชา..เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) 
 

         สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 3 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

        วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม Ability ได้เข้าไปทำงานในห้องสมุดเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม Ability ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านเกม (Game-based Learning: GBL) เอกสารสไลด์


วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 2 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI)

รายวิชา..เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) 
 

 สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 2 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
  • อาจารย์ได้จัดกลุ่มสำหรับการทำงานเป็นทีม
         โดยมีทั้งหมด 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน และอาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาจัดการกลุ่มของตัวเองว่าจะให้ใครเป็นประธาน รองประธาน สมาชิก ฯลฯ และตั้งชื่อกลุ่มของเรา โดยในกลุ่มจะมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้
     


วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 1 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI)


รายวิชา..เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI)  

      สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็ปช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 1 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ตามแนว มคอ. 3
1. ได้ทราบถึงคำอธิบายรายวิชา
2. ได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของรายวิชา
3. ได้ทราบถึงภาพร่วมของรายวิชา 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11 : กิจกรรมการเรียนรู้

     สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 11 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


          เมื่อวันที่ 23-3-60 อาจารย์รายวิชาได้ไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุดเพื่อทำการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทีมครูปิ่นโต ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 

1. นางสาวสอลีห๊ะ สุและเลาะ      รหัส 405709003
2. นายอิมรอน สุหลง                   รหัส 405709005
3. นางสาวเบญจวรรณ พุทธฤทธฺ์ รหัส 405709011
4. นางสาวโซฟียา เปาะจิ             รหัส 405709012
5. นางสาวอัสมะ มะเร๊ะ                 รหัส 405709034
6. นายนิรสลัน จิใจ                       รหัส 405709038

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

     สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 10 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


  • โดยแต่ละทีมจะมีการนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของระบบที่ตัวเองทำ และอาจารย์มีการแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่ผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ 
  • อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP และอาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูลระบบของกลุ่มที่ตัวเองทำใน phpmyAdmin

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 13 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI)

รายวิชา..เว็บช่วยสอน ( WEB-BASED INSTRUCTION : WBI)           สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็ปช่วยสอน ( WEB-BASED INSTRUCTION : WBI)  ครั้งท...