บทความ

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11 : กิจกรรมการเรียนรู้

รูปภาพ
สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 11 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


          เมื่อวันที่ 23-3-60 อาจารย์รายวิชาได้ไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุดเพื่อทำการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทีมครูปิ่นโต ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 
1. นางสาวสอลีห๊ะ สุและเลาะ      รหัส 405709003
2. นายอิมรอน สุหลง                   รหัส 405709005
3. นางสาวเบญจวรรณ พุทธฤทธฺ์ รหัส 405709011
4. นางสาวโซฟียา เปาะจิ             รหัส 405709012
5. นางสาวอัสมะ มะเร๊ะ                 รหัส 405709034
6. นายนิรสลัน จิใจ                       รหัส 405709038

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

รูปภาพ
สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 10 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


โดยแต่ละทีมจะมีการนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของระบบที่ตัวเองทำ และอาจารย์มีการแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่ผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP และอาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูลระบบของกลุ่มที่ตัวเองทำใน phpmyAdmin

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้

รูปภาพ
สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 9 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น บรรยาย บทที่ 7 เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้ 1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
4. การสร้างฐานข้อมูล
5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
6. การเพิ่มข้อมูล
7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
9. การแสดงข้อมลู
10.การแก้ไขข้อมลู
11.การลบข้อมูล
12. บทสรุป

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8 : กิจกรรมการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8 : กิจกรรมการเรียนรู้
             สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 8 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

*** ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ สามารถสรุปการพัฒนาระบบของแต่ละทีมได้ดังนี้
-ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
-ทีม Captain ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย
-ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
-ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
-ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา

         ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม PHP เบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 : กิจกรรมการเรียนรู้

รูปภาพ
ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 : กิจกรรมการเรียนรู้           สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 7 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้        วันนี้ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม ซึ่งทีมของของข้าพเจ้า มีชื่อทีมว่า ครูปิ่นโต ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้
นางสาวสอลีห๊ะ   สุและเลาะ       รหัส 405709003นายอิมรอน   สุหลง                    รหัส 405709007นางสาวเบญจวรรณ  พุทธฤทธิ์  รหัส 405709011นางสาวโซฟียา   ปาะจิ               รหัส 405709012นางสาวอัสมะ   มะเร๊ะ                 รหัส 405709034นายนิรสลัน  จิใจ                        รหัส 405709038

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม

รูปภาพ
ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม
สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 6 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


การจัดการเรียนรู้เป็นทีม สามารถฝึกการทำงานร่วมกัน โดยการแบ่งงานต่าง ๆ แก่แต่ละบุคคล เพื่อเร่งเวลาในการทำงานให้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงอาจารย์ได้แนะนำวิธีการทำงานเป็นทีม และได้อธิบายเกี่ยวกับโครงงานที่เราจะทำขึ้นอาจารย์ได้แบ่งงาน โครงงานบทที่ 1 และบทที่ 2 ให้สมาชิกในกลุ่มทำอาจารย์อธิบายโรงเรียนในสังกัด SMP เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 5 : กิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม (Team-based Learning: TBL)

รูปภาพ
ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 5 : กิจกรรมการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม
        สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 2 และ 3 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

อาจารย์ได้สั่งให้นัก้ศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 3อาจารย์ทำการสอน เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน PjBl (Project-Based Learning) อาจารย์ได้แนะนำและได้ทำการสอน ภาษา HTMLอาจารย์ให้นักศึกษาฝึกการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา HTML